Взаимодействие между алгоритми и подалгоритми

алгоритми

Всеки подалгоритъм, както и всеки алгоритъм, се идентифицира с име и със списък от величини, наречени параметри на подалгоритъма. Параметрите на всеки подалгоритъм се използват за взаимодействие (обмен на данни) с основния алгоритъм, а също така и с други подалгоритми). С част от параметрите си подалгоритъмът получава необходимите му входни данни и затова те се наричат входни параметри. При изпълнението на всеки алгоритъм входните данни се трансформират в крайни резултати (изходни данни). Те се получават като резултат от изпълнението на подалгоритъма и се „връщат” на основния алгоритъм. Наричат се изходни параметри.

Тези данни са необходими на основния алгоритъм (подалгоритъм), заради които той е извършил обръщение. Всичките параметри на един подалгоритъм – входни и изходни, участват в описанието на подалгоритъма и се наричат с общото име формални параметри. Конкретните параметри, с които се извършва обръщение към подалгоритъм, се наричат фактически параметри. Докато формалните параметри се използват за описание на подалгоритъма, то фактичсеките се използват при неговото изпълнение.

Подалгоритъм, който „връща” само една данна като резултат, е прието да се нарича функция. Например, функцията sqr е подалгоритъм, с който се пресмята квадратен корен от дадено число. Един подалгоритъм се нарича процедура, когато „връща” нула или повече от една данни като изходни резултати. Процедура например е подалгоритъмът, с който се пресмятат корените на квадратно уравнение, защото този алгоритъм трябва да „връща” поне две стойности – корените на уравнението.

Нека добавим двете нови думи функция и процедура към думите на езика, с който описваме алгоритми. Те ще ни ориентират за вида на подалгоритъма и ще знаем как да се обръщаме към тях.

Обръщането към всеки алгоритъм се извършва директно с негово име и съответния списък от фактически аргументи. Понеже функциите връщат единствена стойност, то обръщането към тях се извършва в някакъв израз. Например чрез командата y=sqr (9) + 7 се извършва обръщане към функцията sqr – квадратен корен с фактически параметър (аргумент) числото 9. Стойността, която тази функция връща, е 3 и следователно променливата yt ще получи стойност 10.

Както е известно, в много държави по света, включително и в цяла Европа, температурата се измерва в градуси по скалата на Целзий (С). Това обаче не е единствената температурна скала.

Например в САЩ температурата се измерва по скалата на Фаренхайт (F). Така по различни поводи се налага трансформиране на температура от едната в другата скала и обратно. Връзката между двете системи се дава с определени формули, които се използват.
Това е само един малък пример за приложението и построяването на подалгоритмите.