Контрол на работно време

Защо терминалите за контрол на достъп ще навлизат все по-масово в управлението на организациите

Защо са необходими системите за отчитане на работното време?

Съвременните високотехнологични разработки позволяват да се упражнява много по-строг контрол и наблюдение над наетите служители в организации, фирми и производствени предприятия. Ако само до преди 10-15 години служителите можеха да симулират присъствие и да напускат работното си място, когато пожелаят, то днес, благодарение на терминалите за контрол на работно време това е абсолютно невъзможно.

Системите, контролиращи потока от хора на обособени места, като офиси, производствени и административни сгради, а също и в зони с ограничен пропускателен режим днес са изключително необходими. В ерата на икономически шпионаж, терористични атаки и погателства от всякакъв тип, една обособена организация не може да функционира максимално добре без да разполага с определен тип технология, която да осигури пълен контрол над лицата и събитията, свързани с нейната дейност.

Какво представляват системите за отчитане на работно време?

Системите, отчитащи достъпа и присъствието на наетите служители биват различни, като технология и принцип на работа. В зависимост от мащабите на самата организация и броя на служителите в нея, системата може да включва само един портативен терминал или да представлява съвкупност от няколко, свързани помежду си високотехнологични устройства, използващи комбинация от методи на отчитане.

Ако първите отчитащи машини са контролирали времето, изработено от служителите, само чрез картови четци, то днес системите за контрол на достъп и работно време не позволяват абсолютно никаква манипулация. Разбира се, картите продължават да се използват на много места, като чудесен носител на индивидуална информация, но към модерните терминали вече са добавени и много допълнителни разработки, осигуряващи по-прецизна индентификация на всеки отделен индивид.

Съвременните биометрични терминали правят невъзможна манипулацията на пропускателната машина. Това е важно не само за доброто отчитане на персоналните данни на всеки служител, но и за ограничаване достъпа на неоторизирани лица в охраняваната зона. Биометричните терминали, извършващи индентификация чрез лицево разпознаване, пръстов отпечатък или друг вид физиологични данни дават възможност за много по-строг пропускателен режим.

Повечето терминали за контрол на работно време използват комбиниран метод на отчитане – най-често се извършва анализ на биометричните данни, едновременно със снемане на сведения от носители на персонална информация, като чипове и карти.

Защо е необходим строгият контрол на работното време?

Както вече споменахме, присъствието на служителите на работното им място подлежи на много по-строг контрол, какъвто не е бил възможен в миналото. Това дава възможност на ръководството на фирми и организации да могат по всяко време да извършат различен тип справки за всеки отделен служител, като например: данни за брой изработени часове, информация за отсъствия, закъснения и нарушения и не на последно място да могат коректно да се отчетат количеството извънредни часове, заработени от всеки член на персонала.

Благодарение на прецизните, високотехнологични терминали за контрол на работно време може значително да се подобри дейността на самата фирма или организация, тъй като те дават възможност да се анализират внимателно слабите звена в начина, по който е организирана нейната дейност. Системите за контрол на достъп и работно време осигуряват една съвършенна база данни, която може да се използва по всяко време и която да даде пълен отчет за всеки служител на база дневни, месечни или годишни справки.

Видове индентификации, осигурявани от терминалите за контрол на достъп и работно време

Както стана ясно, днес не се използват единствено устройства, познати като картови четци, тъй като те са най-лесно манипулируеми, а това би компрометирало проследяването на ефективността на всеки служител. Съвременните съвършенни биотерминали използват наколко принципа на индентификация, като освен чрез лична административна карта или чип, легитимацията на всеки член на персонала става и чрез:

· Пръстов отпечатък

· Лицево разпознаване

· Въвеждане на индивидуален индентификационен (ПИН) код

Комбинираните системи за индентификация използват специално разработен софтуер, който при различните модели осигурява различен капацитет на работа. Някои от по-съвършените терминали имат капацитет на паметта до 100 000 отчитания, като скоростта на верификация е в рамките на една секунда. Една такава система гарантира максимално бързото преминаване на потока от хора, като същевременно е осигурен отличен контрол на времето, което всеки е прекарал на своето работно място.

Терминалите за контрол на достъпа ще навлизат все по-сериозно в дейността на голяма част от фирмите, административните учреждения и производствените предприятия. Въпрос на време е всяка организация, в която оперира определен брой наети лица да вгради своя система за контрол на работно време, тъй като тя не само ще повиши дисциплината на служителите, но и тяхната лична продуктивност.