Каква концепция стои зад стандарта ISO 9001?

Каква концепция стои зад стандарта ISO 9001?ISO 9001 е широко признат международен стандарт за системи за управление на качеството (СУК). Той предоставя систематична рамка, за да помогне на организациите последователно да отговарят на изискванията на клиентите и да повишават тяхната удовлетвореност. Стандартът е публикуван за първи път през 1987 г. от Международната организация по стандартизация (ISO) и оттогава е претърпял няколко ревизии, за да се гарантира неговата приложимост и ефективност в различни индустрии.

Основни принципи

Основните принципи на ISO 9001 се основават на процесно-ориентиран подход към управлението на качеството. Това означава, че от организациите се изисква да идентифицират и управляват своите ключови процеси, да разбират взаимодействията между тези процеси и непрекъснато да ги подобряват, за да постигнат желаните резултати.

Стандартът подчертава значението на фокуса върху клиента, лидерството, ангажираността на хората, вземането на решения, основано на доказателства, управлението на взаимоотношенията с доставчиците и подхода, ръководен от процеса, за постигане на последователни и надеждни резултати.

Придобиване на ISO сертификат

За да бъде сертифицирана по ISO 9001 една организация, тя трябва да премине цялостна оценка от акредитиран сертифициращ орган. Процесът на сертифициране включва няколко етапа, включително задълбочен преглед на документацията на СУК на организацията, одити на място и окончателна оценка.

Придобиването на сертификат по ISO 9001 демонстрира ангажимента на организацията да предоставя качествени продукти и услуги, което може да подобри нейната репутация и конкурентоспособност на пазара.

Структура на стандарта

Стандартът ISO 9001 се състои от десет клаузи, често наричани структура „ISO 9001:20xx“, където „20xx“ представлява версията на стандарта (напр. ISO 9001:2015 или ISO 9001:2008). Всяка клауза разглежда специфични аспекти на управлението на качеството, както следва:

  • Обхват: Определя целта и приложимостта на стандарта;
  • Нормативни препратки: Предоставя списък със свързани стандарти и документи за справка;
  • Термини и дефиниции: изяснява ключовата терминология, използвана в стандарта;
  • Контекст на организацията: Изисква от организациите да анализират своите вътрешни и външни фактори, за да разберат своя контекст, както и нуждите и очакванията на заинтересованите страни;
  • Лидерство: Фокусира се върху ангажираността и отчетността на висшето ръководство в насърчаването на култура на качество в организацията;
  • Планиране: Подчертава необходимостта от мислене, основано на риска, и поставяне на качествени цели за постигане на желаните резултати;
  • Поддръжка: Обръща се към управлението на ресурсите, компетентността, осведомеността, комуникацията и документираната информация (напр. политики, процедури, записи);
  • Операция: обхваща внедряването на процеси за доставяне на продукти и услуги, които отговарят на изискванията на клиентите;
  • Оценка на ефективността: Занимава се с мониторинг, измерване, анализиране и оценка на ефективността, за да идентифицира възможности за подобрение;
  • Подобряване: Насърчава организациите да се стремят към непрекъснато подобрение чрез коригиращи действия и иновации.

ISO 9001 е приложим за организации от всякакъв тип и размер, независимо от индустрията и тяхното местоположение. Чрез приемането на стандарта организациите могат да рационализират своите процеси, да намалят неефективността, да сведат до минимум брака и да повишат удовлетвореността на клиентите.

Освен това, сертифицирането по ISO 9001 може да улесни достъпа до международните пазари и да насърчи култура на непрекъснато усъвършенстване в организацията. Стандартът осигурява структуриран подход към управлението на качеството, насърчаване на ефективността и непрекъснато подобрение, което в крайна сметка води до повишена удовлетвореност на клиентите и устойчив бизнес успех.